Regulamin rekrutacji - Policealna Szkoła Morska w Szczecini

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W roku szkolnym 2018/2019 w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie (PSM) zaplanowano nabór na specjalności:
a) Technik Nawigator Morski − 32 osoby,
b) Technik Mechanik Okrętowy – 32 osoby.
2. W przypadku większej liczby kandydatów, Zarząd Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu (TKWoM) może podjąć decyzję o zwiększeniu limitów przyjmowanych osób.
3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów (min. 12 osób na specjalność), Zarząd TKWoM może podjąć decyzję o nierozpoczynaniu w danym roku szkolnym zajęć na danej specjalności.
4. Nabór odbywa się w terminach od 01.02.2018 do 31.08.2017.
5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie kandydata do PSM jest złożenie kompletu dokumentów wraz z załącznikami, tj.:
a) podanie,
b) kwestionariusz osobowy,
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) morskie świadectwo zdrowia,
e) sześć fotografii paszportowych lub legitymacyjnych,
f) kopia dowodu osobistego/paszportu.
Ponadto kandydat powinien uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł  i przedstawić do wglądu dowód uiszczenia powyższej opłaty. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu:

PKO BP S.A. nr konta:
IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487
z dopiskiem: opłata rekrutacyjna 2018/2019, imię i nazwisko kandydata.

§ 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno  - Kwalifikacyjna

1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w której skład wchodzą:
a) Dyrektor PSM – Przewodniczący Komisji,
b) Z-ca Dyrektora – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
c) Pełnomocnik Zarządu TKWoM ds. STCW – Członek Komisji.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr zerowy;
d) ogłasza listę rezerwową kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr zerowy;
e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
f) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
g) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zwykłą większością głosów. W przypadku obecności dwóch członków komisji, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji.
4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy składać do Zarządu Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu za pośrednictwem Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

§ 3. Kryteria przyjęcia kandydatów na semestr zerowy i do szkoły

1. O wpisaniu na listę kandydatów przyjętych semestr zerowy lub na listę rezerwową decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w §1. pkt. 5 w terminie o którym mowa w §1 pkt. 4  ust. a oraz ust. b oraz:
a) pozytywna ocena z testu znajomości języka angielskiego,
b) pozytywna ocena z testu znajomości języka polskiego.
Wymóg ust. b odnosi się do osób, które nie posiadają polskiego świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Przyjęcie na listę kandydatów nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a) spełnienie wymagań pkt. 1;
b) pozytywna opinia z praktyki kandydackiej, na którą zostaną skierowani kandydaci przyjęci na semestr zerowy.
3. W przypadku, gdy kandydaci przyjęci na semestr zerowy nie zostaną przyjęci do szkoły ze względu na negatywną opinię z praktyki kandydackiej lub zrezygnują z przyjęcia, w ich miejsce mogą być przyjęci kandydaci z listy rezerwowej wg kolejności na liście.
4. W przypadku nieodbycia praktyki kandydackiej przez kandydata z przyczyn usprawiedliwionych (np. choroba potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem) lub z przyczyn stojących po stronie szkoły, praktykę taką uznaje się za odbytą z wynikiem pozytywnym.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Dokumenty, w tym oryginały świadectw osób niezakwalifikowanych na listę kandydatów na semestr zerowy oraz nieprzyjętych do szkoły znajdują się w sekretariacie szkoły. Odbiór dokumentów możliwy jest osobiście lub na pisemną prośbę przesyłane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tomasz Pluta
Dyrektor
Policealnej Szkoły Morskiej
w Szczecinie
 
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004 - 2016
Opracowanie NAVIGARE
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego