Praktyki - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Policealna
Szkoła Morska
w Szczecinie
Przejdź do treści
Uczniowie
Do uzyskania dyplomów oficerskich w dziale maszynowym jak i dziale pokładowym wymagane jest odpowiednio:
  • na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej - odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz zdanie egzaminu,
  • na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej - posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz zdanie egzaminu. Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania może być zastąpiona praktyką przy budowie,  naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.
  
Przed rozpoczęciem praktyk morskich, każdy uczeń zobowiązany jest do:
  • pobrania z sekretariatu szkoły Książki praktyk morskich,
  • przedstawienia w sekretariacie podpisanego kontraktu (dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na statku),
  • podania okresu planowanego zamustrowania oraz danych kontaktowych do agenta pośredniczącego w zatrudnieniu.
Powyższe wymagania nie dotyczą uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki promowe.

Po zakończeniu praktyki morskiej, każdy uczeń zobowiązany jest do:
  • złożenia w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej książki praktyk morskich,
  • przedstawienia w sekretariacie szkoły książeczki żeglarskiej z wpisanymi okresami zamustrowania,
  • okazania wszelkich dokumentów, zaświadczeń oraz opinii uzyskanych w trakcie praktyki.    
Powyższe wymagania dotyczą również uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki promowe.
Niespełnienie wymagań odnośnie rozpoczęcia i zakończenia praktyk może być podstawą do odmowy uznania praktyk przez szkołę.
Wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na podstawie przedstawionych dokumentów przez osobę odpowiedzialną z ramienia szkoły za nadzór nad praktykami morskimi.
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004-2018
Opracowanie: NAVIGARE
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
Wróć do spisu treści