!! PROMOCJA !! - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
REKRUTACJA
Regulamin Promocji „Dobry start”

§ 1. Warunki promocji i definicje

1. Promocja trwa od 10.06.2019 do 31.08.2019 r.
2. Z promocji może skorzystać każdy nowy uczeń, którzy zawrze z organem prowadzącym szkołę umowę na świadczenie usług edukacyjnych, tj. naukę w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie.
3. Po zawarciu umowy, o której mowa w pkt 2, uczeń nie będzie ponosił kosztów czesnego w okresie 5 miesięcy (jednego semestru nauki) od momentu podpisania umowy oraz zostanie zwolniony z kosztów opłaty rekrutacyjnej.
4. Począwszy od 6 miesiąca, od momentu zawarcia umowy, uczeń będzie opłacał comiesięczne czesne w wysokości 600 zł, aż do momentu ukończenia szkoły, tj. przez okres 24 miesięcy.
5. Opłata czesnego będzie odbywała się na podstawie i w terminie wskazanym na rachunku wystawionym przez Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu.
6. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.
7.Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzy (TKWoM) – organ prowadzący Policealną Szkołę Morską w Szczecinie – stowarzyszenie, z siedzibą ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, KRS 0000061904 NIP 851-20-36-525, REGON 810749811
8. Policealna Szkoła Morska w Szczecinie (PSM) – szkoła policealna, dla której organem prowadzącym jest TKWoM, w której realizowana będzie umowa o świadczenie usług edukacyjnych.
9. Nowy uczeń (uczeń) – osoba, która po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie rekrutacji, zawrze umowę, o której mowa w pkt 2.

§ 2. Opłaty wyrównawcze

1. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług edukacyjnych, o której mowa w §1 pkt 2, z przyczyn leżących po stronie ucznia, przed upływem 12 miesięcy od jej zawarcia, uczeń zostanie obciążony opłatą wyrównawczą w wysokości określonej w pkt 2.
2. Na opłatę wyrównawczą składają się:
a) kwota 3000 zł brutto, która stanowi równowartość opłaty czesnego za okres 5 miesięcy,
b) kwota 1000 zł brutto, która stanowi równowartość kosztów związanych z zapewnieniem uczniowi przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa,
c) kwota 200 zł brutto, która stanowi równowartość opłaty rekrutacyjnej.
3. Składowa opłaty wyrównawczej, o której mowa w pkt 2 lit. b, będzie naliczana jedynie w przypadku, gdy uczeń odbędzie ww. przeszkolenie na podstawie skierowania wystawionego przez PSM i opłaconego przez TKWoM.
4. Uczeń będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym w wystawionym przez TKWoM rachunku.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji stanowi integralną część umowy o świadczenie usług edukacyjnych, o której mowa w§ 1 pkt 2.
2. Zapisy niniejszego regulaminu nie stoją na przeszkodzie dodatkowym zwolnieniom ucznia z jakichkolwiek opłat, jednakże takie zwolnienie wymaga formy pisemnej.
 
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004-2019
Opracowanie: NAVIGARE
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
ul. T.Starzyńskiego 8
70-506 Szczecin

tel. +48 668 067 099
email: psm@szkolamorska.pl
Wróć do spisu treści