Rekrutacja - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Policealna
Szkoła Morska
w Szczecinie
Przejdź do treści
WYMAGANE DOKUMENTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Podanie,

2. Kwestionariusz osobowy,
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
4. Morskie świadectwo zdrowia, (Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy)
5. Sześć fotografii paszportowych lub legitymacyjnych,
6. Dowód wpłaty wpisowego (do okazania),
7. Kserokopia dowodu osobistego/paszportu.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00.
Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 668 067 099 lub psm@szkolamorska.pl
Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną (email).
Do czasu zakończenia rekrutacji należy dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.

Przy przyjęciu do Policealnej Szkoły Morskiej wymagane jest posiadanie aktualnego Morskiego Świadectwa Zdrowia.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.
Opłaty można dokonać przelewem bankowym.

Konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu w
PKO BP S.A. nr konta:

IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487

z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna 2018/2019, imię i nazwisko kandydata.

Po wpisaniu na listę kandydatów PSM zapewnia podstawowe kursy bezpieczeństwa dla marynarzy.
W przypadku niepodjęcia nauki w PSM kandydaci zobowiązani są do zwrotu kosztów kursu.

Uwaga: Szkoła prywatna - obowiązuje opłata czesnego.
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W roku szkolnym 2018/2019 w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie (PSM) zaplanowano nabór na specjalności:
a) Technik Nawigator Morski − 32 osoby,
b) Technik Mechanik Okrętowy – 32 osoby.
2. W przypadku większej liczby kandydatów, Zarząd Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu (TKWoM) może podjąć decyzję o zwiększeniu limitów przyjmowanych osób.
3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów (min. 12 osób na specjalność), Zarząd TKWoM może podjąć decyzję o nierozpoczynaniu w danym roku szkolnym zajęć na danej specjalności.
4. Nabór odbywa się w terminach od 03.09.2018 do 31.01.2019.
5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie kandydata do PSM jest złożenie kompletu dokumentów wraz z załącznikami, tj.:
a) podanie,
b) kwestionariusz osobowy,
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) morskie świadectwo zdrowia,
e) sześć fotografii paszportowych lub legitymacyjnych,
f) kopia dowodu osobistego/paszportu.
Ponadto kandydat powinien uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł  i przedstawić do wglądu dowód uiszczenia powyższej opłaty. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu:

PKO BP S.A. nr konta:
IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487
z dopiskiem: opłata rekrutacyjna 2018/2019, imię i nazwisko kandydata.

§ 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno  - Kwalifikacyjna

1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w której skład wchodzą:
a) Dyrektor PSM – Przewodniczący Komisji,
b) Z-ca Dyrektora – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
c) Pełnomocnik Zarządu TKWoM ds. STCW – Członek Komisji.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje informacje o warunkach rekrutacji;
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr zerowy;
d) ogłasza listę rezerwową kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na semestr zerowy;
e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
f) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
g) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zwykłą większością głosów. W przypadku obecności dwóch członków komisji, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji.
4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy składać do Zarządu Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu za pośrednictwem Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

§ 3. Kryteria przyjęcia kandydatów na semestr zerowy i do szkoły

1. O wpisaniu na listę kandydatów przyjętych semestr zerowy lub na listę rezerwową decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w §1. pkt. 5 w terminie o którym mowa w §1 pkt. 4  ust. a oraz ust. b oraz:
a) pozytywna ocena z testu znajomości języka angielskiego,
b) pozytywna ocena z testu znajomości języka polskiego.
Wymóg ust. b odnosi się do osób, które nie posiadają polskiego świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Przyjęcie na listę kandydatów nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a) spełnienie wymagań pkt. 1;
b) pozytywna opinia z praktyki kandydackiej, na którą zostaną skierowani kandydaci przyjęci na semestr zerowy.
3. W przypadku, gdy kandydaci przyjęci na semestr zerowy nie zostaną przyjęci do szkoły ze względu na negatywną opinię z praktyki kandydackiej lub zrezygnują z przyjęcia, w ich miejsce mogą być przyjęci kandydaci z listy rezerwowej wg kolejności na liście.
4. W przypadku nieodbycia praktyki kandydackiej przez kandydata z przyczyn usprawiedliwionych (np. choroba potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem) lub z przyczyn stojących po stronie szkoły, praktykę taką uznaje się za odbytą z wynikiem pozytywnym.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Dokumenty, w tym oryginały świadectw osób niezakwalifikowanych na listę kandydatów na semestr zerowy oraz nieprzyjętych do szkoły znajdują się w sekretariacie szkoły. Odbiór dokumentów możliwy jest osobiście lub na pisemną prośbę przesyłane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tomasz Pluta
Dyrektor
Policealnej Szkoły Morskiej
w Szczecinie
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004-2018
Opracowanie: NAVIGARE
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
Wróć do spisu treści